54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 4

Sorozatunkban közzétesszük az új 54/2014 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

19. biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített
elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a
tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli,
20. biztonsági tápellátás: a biztonsági tápforrásról történő villamosenergia-ellátás,
21. biztonsági tápforrás: a normál tápforrás kiesése esetén a tűzeseti fogyasztókat előírt ideig ellátó tápforrás,
22. biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az építménybe való
visszatérés nélkül közterületre juthatnak,
23. biztonságos térbe jutás: az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy kültéri útvonalon keresztül
a terepcsatlakozás szintjére,
24. ciklusidő: két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között eltelt idő megengedett
maximuma,
25. családi ház: egy vagy két lakást és a lakáshoz tartozó gépkocsitárolót, egyéb helyiséget tartalmazó lakóépület,
26. csúcsnyomás: hasadó, hasadó-nyíló felületek nélküli térben, laboratóriumi körülmények között létrejövő
legnagyobb robbanási nyomás,
27. elérési távolság: a tartózkodási hely és az elérni kívánt hely közötti közlekedési út úttengelyen mért
hosszúsága,
28. életvédelmi jellegű védelem: az építményben, tűzszakaszban tartózkodók biztonsága érdekében, a tűz korai
jelzésével, a kiürítés megfelelő feltételeinek biztosítására létesített beépített tűzjelző berendezés által nyújtott
védelem,
29. elfogadás: az a folyamat, melynek során a tervező, a telepítő bizonyítja a megrendelőnek, hogy a tervezett,
telepített beépített tűzjelző, tűzoltó berendezés megfelel a megadott követelményeknek,
30. elhelyezési magasság: a biztonsági jelek és a menekülési útirányt jelző elemek számára szolgáló telepítési hely,
amely lehet
a) alacsony elhelyezési magasság: a padlószinten vagy a jelek, elemek alsó éle a padlószint felett legfeljebb
0,4 méter magasságban van,
b) középmagas elhelyezési magasság: az alacsony és a magas elhelyezési magasság között, a padlósíktól
mérve a jelek, elemek alsó éle 1,5–1,8 méter magasságban van,
c) magas elhelyezési magasság: a jelek, elemek alsó éle a padló felett legalább 1,8 m, de legfeljebb 3 m
magasságban van,
31. előkészítés nélkül menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése előkészítés nélkül
végrehajtható,
32. előkészítéssel menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése kizárólag előkészítés
(szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható végre,
33. előkészítéssel sem menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése nem hajtható végre,
34. előtétfal (függőleges membrán): önhordó, függőleges térelhatároló szerkezet, amely egyéb szerkezetektől
függetlenül, önálló tűzállósági határértékkel rendelkezik,
35. elsődleges építményszerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épület egészének vagy egyes szintjeinek
állékonyságát tűz esetén biztosítják, valamint a tűzterjedést gátló szerkezetek,
36. emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett rendeltetésből adódóan
legalább 30 percen keresztül folyamatos vagy olyan 30 percet el nem érő időtartamú emberi tartózkodással lehet
számolni, amelyek összege bármely 4 órás intervallumon belül eléri a 2 órát,
37. emeletközi födém: építményszintek közötti, valamint építményszint és padlástér közötti vízszintes teherhordó,
térelhatároló szerkezet, beleértve a tetőtér alatti födémet is,
38. égéskésleltető szer: védőszer, amely a vele hatékonyan kezelt – bevont átitatott, telített – éghető anyag
kedvezőbb tűzvédelmi osztályba sorolását meghatározott időtartamig, újrakezelési időig biztosítja,
39. építőanyag: építési tevékenységhez használt, építési termék, építményszerkezet alkotóelemét képező anyag,
40. érintett műszaki megoldás: jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi berendezés, rendszer,
készülék, szerkezet, valamint az e rendelet szerint felülvizsgálat tárgyát képező rendszer,
41. értékvédelmi jellegű védelem: az építmény, tűzszakasz, szabadtér területén elhelyezett anyagi javak védelme
érdekében, a tűz korai jelzésével, a hatékony tűzoltás feltételeinek biztosítására létesített beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezés által nyújtott védelem,
42. fedélszerkezet: a tetőszerkezet teherhordó része, amely tartja és amelyhez rögzítik a tetőfedést,

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 3

Sorozatunkban közzétesszük az új 54/2014 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység
alaprendeltetése,
e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó kockázati
egység alaprendeltetése,
3. alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott
terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség, vagy
építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület,
4. állvány jellegű építmény: olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak megfelelő állékonysági
teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az építményen bizonyos
magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló járófelületet alakítanak ki,
5. álmennyezet: nem teherhordó, vízszintes térelzáró szerkezet, amelyet födémre, tető- vagy tetőtér alatti
födémre, fedélszerkezetekre erősítenek alkalmas függesztő szerkezet segítségével esztétikai, akusztikai,
hőszigetelési, és tűzvédelmi igények kielégítése érdekében; emberi tartózkodásra alkalmas teret csak az alsó
felületével határol: az általa kettéosztott légtér mindkét része ugyanabba a működésbeli egységbe vagy
tűzszakaszba tartozik,
6. álpadló: a teherhordó födémre támaszkodó, önálló tűzállósági határértékkel rendelkező vízszintes
térelhatároló szerkezet, amely épületgépészeti és elektromos installáció fogadására szolgálhat:
a) emelt vagy kettős padló: gyárilag készült padlórendszer, amely magában foglalja a padlólapot, a födémen
levő teherhordó alátámasztást, valamint tartógerendát vagy más összetevőt, amelyek az épületbe
szerelhető, megfelelő teherhordó szerkezetet biztosítanak,
b) üreges padló: teherhordó réteg, amely egy speciális alsó szerkezettel – amely tartalmazhat
tartólábakat – van alátámasztva azzal a céllal, hogy egy teret hozzon létre a teherhordó réteg és a
födémszerkezet között pl. a távközlési, áramellátási, fűtési vagy szellőzővezetékek számára,
7. átfolyási tényező (cv-tényező): a hő- és füstelvezető szerkezet és a légpótló szerkezet hatásfokát jellemző szám,
a hatásos nyílásfelület és a geometriai nyílásfelület hányadosa,
8. átmeneti védett tér: a tartózkodás helye szerinti építményszinten kialakított helyiség, helyiségcsoport vagy
tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés
végrehajtásáig biztosítja,
9. átrium alapterülete: az egybefüggő légtér legnagyobb alapterületű függőleges vetülete,
10. beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz
kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést önműködően végző
berendezés,
11. beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés telepítője: a telepítési folyamat minden egyes részéért felelős személy
vagy szervezet,
12. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezés üzembe helyezése: olyan eljárás, amelynek során az üzembe helyező
mérnök meggyőződik arról, hogy a telepített berendezés megfelel-e a vonatkozó jogszabályban, nemzeti
szabványban, a tűzvédelmi hatóság által előírt, továbbá a gyártó által megadott követelményeknek és az
engedélyezett, elfogadott tervdokumentációnak,
13. beépített tűzjelző berendezés részegysége: a vonatkozó műszaki követelményben I. típusú vagy II. típusú
komponensnek definiált eszköz,
14. beépített tűzoltó berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására,
a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott,
tűzoltó vízforrásnak nem minősülő, önműködő vagy kézi indítású vagy mindkét módon indítható
berendezés,
15. beépített tűzterjedésgátló berendezés: tűzgátló építményszerkezet helyett, tűzterjedés elleni védelem céljából
alkalmazott beépített automatikus tűzvédelmi berendezés, amely a tűz átterjedését a helyettesített tűzgátló
építményszerkezettel védendő térrészbe meghatározott ideig meggátolja,
16. beépített tűzvédelmi berendezés: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a tűzterjedés gátlására, valamint
a tűzeset során keletkező hőnek, füstnek és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött
berendezés,
17. berendezésvédelem: a berendezésekben keletkező tüzek korai észlelése és jelzése érdekében a berendezésen
belül felszerelt, automatikus érzékelővel biztosított védelem,
18. biztonsági felvonó: az épület füstmentes lépcsőházához, tűzgátló előteréhez vagy a szabadtérhez kapcsolódó,
az épülettűz alatt is működtethető felvonó, mely lehet tűzoltó felvonó vagy menekülési felvonó,

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2

Sorozatunkban közzétesszük az új 54/2014 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

cf) a széntelepek föld alatti elgázosításához szükséges termelő- és besajtoló kútrendszerre és a kutak
kútfejszerelvényeire
csak akkor kell alkalmazni, ha az a)–c) pontban meghatározottak tekintetében jogszabály eltérő szabályokat nem
állapít meg.
(3) E rendelet előírásait az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos építmények esetében akkor kell alkalmazni, ha azok
tekintetében az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos jogszabály eltérő követelményeket nem állapít meg.
(4) Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének
módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló
hatásainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni .
3. § (1) A tűzvédelmi hatóság a 4. § (1) bekezdésben szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre
eltérést engedélyezhet, az alábbi rendelkezések kivételével: 1–15. §, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)–(5) bekezdése, 80. §
(1) és (4) bekezdése, 81. §, 100. §, 109. §, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §, 140. § (1)
bekezdése, 145. §, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 154. § (2) bekezdése, 165. §, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8)
bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186.
§, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–(8) bekezdése, 194. § (2), (3) és (5) bekezdése, 195. § (1)
bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §, 200. § (1) bekezdése, 201. §,
202. § (5)–(7) bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §, 237. §
(1) bekezdése, 253. § (2)–(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §, 264. § (2) bekezdése, 266. §, 267. § (1) és
(2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (2) és (5) bekezdése, 272. §, 273. §.
(2) Az e rendeletben foglalt előírásoktól való eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja az e
rendeletben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet.
(3) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást
kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja.
(4) Az eltérési engedély és a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza
a) az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
b) az eltérés indokát,
c) az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
d) eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,
e) a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás esetén az e rendeletben meghatározott biztonsági szint teljesülését,
f) a d) és az e) pontban foglaltakat alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.
(5) A tűzvédelmi szakhatóság kérelemre – jogszabályban meghatározott esetben és módon – lehetőséget biztosít a tűzvédelmi
követelményekkel kapcsolatos egyeztetés megtartására.
II. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
4. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelményeknek számítanak a IX. fejezetben foglaltak,
b) az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII –XX. fejezetben foglaltak és
c) az a) és b) pontban nem szereplő követelmények az építmények tűzvédelmi létesítési előírásainak
számítanak.
(2) E rendelet alkalmazásában
1. alagút hossza: az alagút teljesen lefedett részén mért leghosszabb forgalmi sáv hossza,
2. alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi
követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló
rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet
a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési egységet
tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati
egység alaprendeltetése,
c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű
helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 1

Sorozatunkban közzétesszük az új 54/2014 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 1. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 287. §, valamint a 19. és 20. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani
a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása,
felújítása, használata, a rendeltetés módosítása,
b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása,
átalakítása, megszüntetése, használata,
c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása,
d) anyagok előállítása, használata, tárolása,
e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata,
f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint
g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység
során.
(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények
tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben
meghatározott biztonsági szintnek.
(3) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek,
amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba,
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA -államban állítottak elő, az ott
irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme,
valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
2. § (1) A rendelet hatálya nem terjed ki a robbanó- és robbantóanyagokkal, valamint a pirotechnikai termékekkel
kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra.
(2) E rendelet rendelkezéseit
a) a bányák föld feletti területére,
b) a bányák földalatti térségeire, azaz az ásványi nyersanyag feltárása, kitermelése céljából bányászati technológiával
kialakított föld alatti bányatérségre, valamint a felhagyott bányák nyitva maradó térségeire,
c) a bánya b) pontban meghatározott területével egy tekintet alá eső alábbi külszíni részeire:
ca) a föld alatti bányatérséghez a föld felszínén közvetlenül csatlakozó építményekre
és berendezésekre, különösen az aknatoronyra, az aknaszállító berendezésre, a
szellőztetőberendezésre, a föld alatti szállítóberendezés külszínen lévő gépházára,
cb) a folyékony és gáznemű ásványi nyersanyag kutatására, termelésére irányuló mélyfúrásra,
valamint a fúrási tevékenységhez szükséges, a biztonsági övezeten, a fúrási telepen belül lévő
berendezésekre,
cc) a folyékony vagy gáznemű ásványi nyersanyagok kitermelésére szolgáló kutakra,
valamint
a biztonsági övezeten belül a termelőtevékenységgel kapcsolatban lévő ber endezésekre,
tartozékokra, különösen a kútszeparátorra, a kútfejszerelvényre, a glikolozó berendezésre, a
mélyszivattyús himbára,
cd) a föld alatti gáztárolásra szolgáló földtani szerkezetre, természetes vagy mesterséges üregekhez
tartozó kútrendszerre és a kutak kútfejszerelvényeire,
ce) a mezőbeli kőolaj- és földgázvezetékekre és tartozékaira, így a hozzájuk kapcsolódó
szeparátorokra,
gázsűrítőkre, szivattyúkra és csapadékleválasztókra és

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Sorozatunkban közzétesszük az új 28/2011 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

58. A berendezés üzemeltetése
203. § (1) Az üzemben tartás során a tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, a jelzések folyamatos fogadását biztosítani kell.
(2) A vonatkozó műszaki követelményben meghatározott időszakonkénti ellenőrzést, felülvizsgálatot és karbantartást el kell végezni.
59. Meghibásodás és kikapcsolás
204. § (1) A vonatkozó műszaki követelmény vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt beépített tűzjelző berendezés tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal illetve a 48 órán belül el nem hárítható meghibásodást telefonon és írásban jelezni kell az elsődleges működési körzet szerinti tűzoltóságnak.
(2) A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott zóna, vagy zónák kiiktatása, akkor lehetséges, ha
a) a kiiktatott zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
b) a kiiktatott zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zóna kiiktatás körülményei egyeztetve vannak, olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket ne sértsen, és
d) a zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak.
(3) A felügyelet kiegészítésére szolgáló tűz- és hibaátjelző berendezés tervszerű (átalakítás, felújítás, bővítés miatt történő) részleges vagy teljes üzemszünetét abban az esetben kell jelezni a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak, ha az meghaladja a 8 óra időtartamot.
(4) A bejelentésnek tartalmazza az üzemszünet kezdetét és végét, a védelemből kieső területek leírását (szükség esetén rajzát) és a kockázat ellensúlyozására teendő intézkedéseket, valamint az ennek végrehajtásáért felelős személyek nevét.
(5) A felügyelet kiváltására szolgáló tűz- és hibaátjelző berendezés meghibásodásának, tervszerű leállításának idejére felügyeletet kell biztosítani.
205. § (1) A beépített tűzjelző berendezés jogszabályban, műszaki követelményben meghatározott dokumentációját a befogadó létesítményben meg kell őrizni, és a történt változásokat át kell vezetni. Meg kell őrízni továbbá
a) kivitelezői nyilatkozatot, amely nem selejtezhető,
b) üzembe helyező mérnök nyilatkozatát a részekkel, amely nem selejtezhető,

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Sorozatunkban közzétesszük az új 28/2011 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

b) a felügyeletre és kezelésre vonatkozó adatokat,
c) az eseményekre vonatkozó adatokat, és a téves jelzések kivizsgálására vonatkozó megállapításokat,
d) a rendszeres (napi, havonkénti, negyedéves) ellenőrzésekre vonatkozó adatokat,
e) a rendszeres (féléves, éves) felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó adatokat, és
f) a rendkívüli felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó adatokat.
(5) Az üzemeltetési napló formai követelményeit a 8. melléklet 4. formanyomtatványa tartalmazza.
(6) Az oktatások megtartásáról szóló jegyzőkönyv tartalmazza
a) az oktatást végző nevét,
b) az oktatottak nevét (természetes személyi azonosítóját),
c) az oktatás tárgyát,
d) az oktatás és a jegyzőkönyv felvételének idejét, és
e) az oktatáson részt vettek aláírását.
202. § (1) Az oktatás kiterjed a tűzjelző központ, a távkezelő távkijelző egység tűz- és hibaátjelző egység kezelésére, a beérkező tűz-, hiba-, téves riasztások kezelésére, a tűz esetén szükséges teendőkre, a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire vonatkozó előírások és szabályok ismertetésére.
(2) A tűzjelző központ, távkezelő-kijelző egység kezelését, a napi ellenőrzés módját a gyártó ajánlása alapján készült kezelési utasításban kell rögzíteni.
(3) A telepítő átadja a megrendelőnek az e jogszabálynak megfelelő dokumentációt.
(4) A megrendelő megbízza az üzembe helyező mérnököt az üzembe helyezési feladatok végrehajtásával.
(5) A megrendelő a tűzjelző berendezést az üzembe helyező mérnök által elkészített dokumentáció alapján veszi át.
(6) Az elfogadásról szóló jegyzőkönyvet a megrendelő készíti el, a telepítő közreműködésével.
(7) Az üzembe helyező mérnök rendelkezik a berendezéssel kapcsolatos szakismerettel.

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Sorozatunkban közzétesszük az új 28/2011 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

b) a vezetékek nyomvonala, az alkalmazott kábeltípusok megfelelnek-e a követelményeknek, és
c) a fal és födém áttörésen való kábel átvezetés tömítettsége megfelelő-e.
(4) A kivitelezői nyilatkozat tartalmazza, a beépített tűzjelző berendezés telepítése során a vonatkozó műszaki követelmény, hatósági előírás, valamint a létesítéshez kapcsolódó egyeztetés során megállapított követelmények érvényre juttatását a 8. melléklet 3 formanyomtatványa szerint.
(5) A megvalósulási terv tartalmazza a
a) a tűzjelző berendezés megvalósulást rögzítő rajzokat,
b) a tűzjelző berendezés telepítési jegyzékét,
c) a tűzjelző berendezés által kiadott vezérléseket, az ezekkel kapcsolatos adatokat, és
d) a tűzjelző berendezés jelzéseinek automatikus továbbításával kapcsolatos adatokat.
201. § (1) Az üzembe helyezési nyilatkozat tartalmazza
a) az üzembe helyező mérnök megállapítását arra vonatkozóan, hogy a tűzjelző berendezés a vonatkozó műszaki követelmény, hatósági előírás, valamint a létesítéshez kapcsolódó egyeztetések során rögzített követelmény, és az ezt tükröző elfogadott, engedélyezett tervdokumentáció szerint készült-e.
b) a tűzjelző berendezés rendeltetésszerű használatára való alkalmasságának megállapítását, és
c) az elfogadásra és használatbavételre vonatkozó javaslatot.
(2) Az üzembe helyezési jegyzőkönyv tartalmazza
a) az ellenőrzés tárgyát (beleértve a létesített berendezés típusát és a létesítés helyét),
b) a tűzjelző berendezés működésének ellenőrzése során tapasztalt tényeket,
c) az ellenőrzésen résztvevők nevét és az adott létesítés során betöltött szerepét,
d) az ellenőrzés és a jegyzőkönyv készítés időpontját és helyét, és
e) az ellenőrzésen résztvevők aláírását.
(3) Amennyiben az ellenőrzést követően közös jegyzőkönyv felvétele nem megoldható, a tapasztaltak emlékeztetőben is rögzíthetők.
(4) Az üzemeltetési napló tartalmazza
a) a tűzjelző berendezésre vonatkozó adatokat,

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Sorozatunkban közzétesszük az új 28/2011 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

(4) Érzékelők, kézi jelzésadók tekintetében az ellenőrzés kiterjed
a) minden érzékelő és a kézi jelzésadó eszköz elhelyezésének megfelelőségére,
b) minden érzékelőre és kézi jelzésadóra úgy, hogy a gyártó által javasolt eszköz, berendezés, anyag segítségével működési próba alá kell vetni,
c) valamennyi hurok, jelzési zóna esetében a hiba korlátozás gyakorlati megvalósulására, és
d) az érzékelők, kézi jelzésadók azonosító jelöléseinek meglétére, helyes tartalmára, és láthatóságára.
199. § (1) A rendszer üzembe helyezését az épület normális működési körülményei között, bekapcsolt szellőztető rendszer mellett kell elvégezni.
(2) Hangjelző (fényjelző) eszközök tekintetében az ellenőrzés kiterjed
a) minden hangjelző (fényjelző) eszköz elhelyezésének megfelelősségére,
b) minden hangjelző (fényjelző) eszköz működésére, működési próbát alkalmazva,
c) minden hangjelző (fényjelző) azonosító jelöléseinek meglétére, helyes tartalmára és láthatóságára.
(3) Az automatikus tűz- és hibaátjelző berendezés tekintetében az ellenőrzés kiterjed, arra, hogy a tűz- vagy hibajelzések a fogadó helyre a tervezett módon átjutnak, az üzenetek megfelelőek és egyértelműek.
(4) Legalább egy tűz és egy hibajelzést az átjelző rendszeren át kell küldeni. Elkülönített, több területre bontott tűzjelzés esetén valamennyi jelzést ki kell próbálni.
(5) A fogadó állomással a beérkezett adatokat egyeztetni kell. Az eredményes próbát követően tájékoztatást kell adni a próba befejezéséről.
(6) A tűz- és hibaátjelző próbája előtt tisztázni kell a fogadó állomással a próba idejét a nem kívánt riasztás és vonulás elkerülése érdekében.
200. § (1) Vezérlések, kapcsoló eszközök tekintetében a vizsgálat során minden vezérlést próba alá kell vetni, próba során ellenőrizni kell, hogy a tűzjelző központ, vagy a vezérlő elem leadja-e a szükséges vezérlőjelet, illetőleg a vezérelt szerkezetek, berendezések végrehajtják-e a feladatukat. A jelzéstől viszonyítva késleltetett vezérléseket a késleltetésnek megfelelő ideig tartó tartalékenergia ellátás mellett kell vizsgálni.
(2) A vezérlés próbája során el kell kerülni az indokolatlan, magas költségkihatással, vagy kárral járó működtetést (oltórendszer elindítása, hő- és füstelvezető patronok kioldása).
(3) Egyéb eszközök, vezetékek tekintetében az ellenőrzés kiterjed
a) az előzőekben nem említett eszközök elhelyezése, jelölése megfelelő-e, működésük biztosított-e,

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Sorozatunkban közzétesszük az új 28/2011 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

57. A berendezés üzembe helyezése
197. § (1) Az üzembe helyezési eljárás során megállapításra kerül, hogy a telepített rendszer megfelel-e, a vonatkozó jogszabályban megadott követelményeknek és az engedélyezett, elfogadott tervdokumentációnak. Az üzembe helyezést követi az elfogadás, valamint jogszabályban meghatározott esetekben a használatbavétel. Az üzembe helyezésen részt vesz
a) telepítő,
b) üzembe helyező mérnök, és
c) megrendelő vagy képviselője.
(2) Az üzembe helyezés csak a telepítés befejezése, az üzembe helyezéshez szükséges ellenőrzések megtörténte, az oktatott felügyelet biztosítása, valamint az üzembe helyezési dokumentáció átadását követően kezdhető meg.
(3) Abban az esetben, ha a vezérelt berendezések a beépített tűzjelző berendezés üzembe helyezésének időpontjában még nem üzemképesek, akkor azok működőképességét később kell ellenőrizni, azonban a vezérlések működését erre megfelelő műszaki eszközzel meg kell vizsgálni.
198. § (1) Az üzembe helyező mérnök teljes körűen meggyőződik arról, hogy a telepítést kielégítő módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek a vonatkozó műszaki követelményben és az engedélyezett/elfogadott tervdokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy a megvalósulási tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kerülő kezelési utasítások a telepített rendszerre megfelelőek-e. Az üzembe helyező mérnök szemrevételezéssel és üzemi próbák során vizsgálja és ellenőrzi a telepített rendszer helyes működését.
(2) A tűzjelző központ és kapcsolódó távkezelő, távkijelző egységek, nyomtatók tekintetében az ellenőrzés kiterjed
a) a tűzjelző központ előírásoknak megfelelő elhelyezésére,
b) arra, hogy a tűzjelző központ kezelő szervei rendelkeznek-e a kezelést és a tűz, vagy hibajelzés beazonosítását biztosító magyar nyelvű jelöléssel,
c) a tűzjelző központ (szükség esetén: távkijelző egység) minden jelzésének működésére (beépített hangjelző, beépített fényjelző, LCD kijelző), és
d) a tűzjelző központ (szükség esetén: távkijelző egység) által adott információk helytállóságára és arra, hogy az információk megfelelnek a követelményeknek.
(3) Üzemi és tartalék áramforrás tekintetében az ellenőrzés kiterjed
a) az üzemi és a biztonsági áramforrás megfelelőségére, és
b) arra, hogy a biztonsági áramforrásra történő átkapcsolás automatikusan, késleltetés nélkül megtörténik-e, a hálózati leválasztást követően.

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Sorozatunkban közzétesszük az új 28/2011 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

(5) A berendezés túlfeszültség és villámvédelme megfelel a nemzeti szabályoknak. A zavaró hatások csökkentése érdekében a tűzjelző kábeleket más rendszerek vezetékeitől el kell különíteni, így
a) a kifejezetten csak a tűzjelző kábelek számára fenntartott kábelcsatornák, csövek és elosztók felszerelésével, vagy
b) más rendszerek kábeleitől mechanikailag erős, merev és folyamatos elválasztók használatával, melyek anyaga A1, A2, B tűzvédelmi osztályú,
c) más rendszerek vezetékeitől megfelelő távolságban (általában 0,3 m) szerelve, vagy
d) elektromos szempontból árnyékolt vezetékek használatával.
(6) A tűzjelző berendezés látható módon szerelt vezetékei, kábelei, védőcsövei, csatornái legalább 2 méterenként azonosító jelzéssel, „tűzjelző” felirattal kell ellátni, kivéve az egyértelműen azonosítható vezetékeket, kábeleket. Egyértelműen azonosíthatónak tekintett az érzékelőhöz, jelzésadóhoz csatlakozó vezetékszakasz, védőcső, kábelcsatorna, valamint a teljes hosszában vörös színű vezeték, kábel.
194. § (1) Ha a tűzjelző áramkörök összekötetéséhez több eres kábelt, flexibilis kábelt vagy flexibilis kábelköteget használnak, akkor minden egyes eret csak tűzjelzési célra lehet használni.
(2) Az egy eres, egyszeres szigetelésű egyedi hurokvezetékek csak védőcsőben, vagy azzal egyenértékű védelem mellett alkalmazhatók.
(3) A kisfeszültségű táp- és jelvezetéket el kell különíteni a többi tűzjelző kábeltől.
(4) A tűzjelző rendszer hálózati tápvezetékét nem kell más kábelektől elkülönítve vezetni.
195. § (1) A tűzterjedés elleni óvintézkedést kell alkalmazni, ha a kábelek vagy egyéb elemek épületszerkezeten (falon, födémen) mennek keresztül. Az áttörést úgy kell elkészíteni, hogy az áttört szerkezet tűzállósága ne csökkenjen.
(2) Az eszközön kívül vezetékek, kábelek nincsenek összekötve amennyiben ez mégis indokolt, akkor a kábel összekötéseket mindig egy megfelelő, hozzáférhető, azonosítható és mással össze nem téveszthető, legalább IP 34 védettségi fokozatú kötődobozban kell megoldani. Olyan kábel összekötési és bekötési eljárást kell alkalmazni, amely a kábel megbízhatóságát és tűzállóságát nem rontja.
(3) A kivitelezői nyilatkozatban fel kell tűntetni a telepítésért felelős személy adatai, így név, beosztás, szakvizsga bizonyítvány száma.
196. § (1) A telepítő a megrendelőt értesíti, amennyiben a terv sérti a vonatkozó műszaki követelményt, továbbá amennyiben a terv szerinti megvalósítás nem, vagy csak részlegesen lehetséges.
(2) A képesítési követelményekkel kapcsolatban nem minősül telepítési tevékenységnek
a) a vezetékek, kábelek, automatikus érzékelők és kézi jelzésadók, továbbá egyéb eszközök tartószerkezeteinek, aljzatainak beépítése, rögzítése, és
b) a vezetékek, kábelek elhelyezése.

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
Kategória: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!