54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2

Sorozatunkban közzétesszük az új 54/2014 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

cf) a széntelepek föld alatti elgázosításához szükséges termelő- és besajtoló kútrendszerre és a kutak
kútfejszerelvényeire
csak akkor kell alkalmazni, ha az a)–c) pontban meghatározottak tekintetében jogszabály eltérő szabályokat nem
állapít meg.
(3) E rendelet előírásait az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos építmények esetében akkor kell alkalmazni, ha azok
tekintetében az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos jogszabály eltérő követelményeket nem állapít meg.
(4) Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének
módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló
hatásainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni .
3. § (1) A tűzvédelmi hatóság a 4. § (1) bekezdésben szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre
eltérést engedélyezhet, az alábbi rendelkezések kivételével: 1–15. §, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)–(5) bekezdése, 80. §
(1) és (4) bekezdése, 81. §, 100. §, 109. §, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §, 140. § (1)
bekezdése, 145. §, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 154. § (2) bekezdése, 165. §, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8)
bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186.
§, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–(8) bekezdése, 194. § (2), (3) és (5) bekezdése, 195. § (1)
bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §, 200. § (1) bekezdése, 201. §,
202. § (5)–(7) bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §, 237. §
(1) bekezdése, 253. § (2)–(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §, 264. § (2) bekezdése, 266. §, 267. § (1) és
(2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (2) és (5) bekezdése, 272. §, 273. §.
(2) Az e rendeletben foglalt előírásoktól való eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja az e
rendeletben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet.
(3) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást
kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja.
(4) Az eltérési engedély és a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza
a) az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
b) az eltérés indokát,
c) az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
d) eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,
e) a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás esetén az e rendeletben meghatározott biztonsági szint teljesülését,
f) a d) és az e) pontban foglaltakat alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.
(5) A tűzvédelmi szakhatóság kérelemre – jogszabályban meghatározott esetben és módon – lehetőséget biztosít a tűzvédelmi
követelményekkel kapcsolatos egyeztetés megtartására.
II. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
4. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelményeknek számítanak a IX. fejezetben foglaltak,
b) az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII –XX. fejezetben foglaltak és
c) az a) és b) pontban nem szereplő követelmények az építmények tűzvédelmi létesítési előírásainak
számítanak.
(2) E rendelet alkalmazásában
1. alagút hossza: az alagút teljesen lefedett részén mért leghosszabb forgalmi sáv hossza,
2. alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi
követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló
rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet
a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési egységet
tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati
egység alaprendeltetése,
c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű
helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
A bejegyzés kategóriája: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?