54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 1

Sorozatunkban közzétesszük az új 54/2014 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 1. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 287. §, valamint a 19. és 20. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani
a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása,
felújítása, használata, a rendeltetés módosítása,
b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása,
átalakítása, megszüntetése, használata,
c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása,
d) anyagok előállítása, használata, tárolása,
e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata,
f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint
g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység
során.
(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények
tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben
meghatározott biztonsági szintnek.
(3) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek,
amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba,
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA -államban állítottak elő, az ott
irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme,
valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
2. § (1) A rendelet hatálya nem terjed ki a robbanó- és robbantóanyagokkal, valamint a pirotechnikai termékekkel
kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra.
(2) E rendelet rendelkezéseit
a) a bányák föld feletti területére,
b) a bányák földalatti térségeire, azaz az ásványi nyersanyag feltárása, kitermelése céljából bányászati technológiával
kialakított föld alatti bányatérségre, valamint a felhagyott bányák nyitva maradó térségeire,
c) a bánya b) pontban meghatározott területével egy tekintet alá eső alábbi külszíni részeire:
ca) a föld alatti bányatérséghez a föld felszínén közvetlenül csatlakozó építményekre
és berendezésekre, különösen az aknatoronyra, az aknaszállító berendezésre, a
szellőztetőberendezésre, a föld alatti szállítóberendezés külszínen lévő gépházára,
cb) a folyékony és gáznemű ásványi nyersanyag kutatására, termelésére irányuló mélyfúrásra,
valamint a fúrási tevékenységhez szükséges, a biztonsági övezeten, a fúrási telepen belül lévő
berendezésekre,
cc) a folyékony vagy gáznemű ásványi nyersanyagok kitermelésére szolgáló kutakra,
valamint
a biztonsági övezeten belül a termelőtevékenységgel kapcsolatban lévő ber endezésekre,
tartozékokra, különösen a kútszeparátorra, a kútfejszerelvényre, a glikolozó berendezésre, a
mélyszivattyús himbára,
cd) a föld alatti gáztárolásra szolgáló földtani szerkezetre, természetes vagy mesterséges üregekhez
tartozó kútrendszerre és a kutak kútfejszerelvényeire,
ce) a mezőbeli kőolaj- és földgázvezetékekre és tartozékaira, így a hozzájuk kapcsolódó
szeparátorokra,
gázsűrítőkre, szivattyúkra és csapadékleválasztókra és

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
A bejegyzés kategóriája: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?